Có 1 kết quả:

jūn quán

1/1

jūn quán

giản thể

Từ điển phổ thông

quyền điều khiển quân đội

Từ điển Trung-Anh

monarchial power