Có 1 kết quả:

tūn shì xì bāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

phagocyte (cell that ingests and destroys foreign matter)