Có 1 kết quả:

tūn yún tǔ wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to swallow clouds and blow out fog (idiom)
(2) to blow cigarette or opium smoke