Có 1 kết quả:

yín chàng

1/1

yín chàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to chant
(2) to recite