Có 1 kết quả:

fèi tuó

1/1

fèi tuó

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Vedas (Hindu sacred writings or legends)