Có 1 kết quả:

fǒu dìng jù

1/1

fǒu dìng jù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

negative sentence