Có 2 kết quả:

bā jībā ji

1/2

bā jī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) squishing sound

bā ji

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smack one's lips