Có 1 kết quả:

bā ji bā ji

1/1

bā ji bā ji

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(onom.) smacking the lips