Có 1 kết quả:

bā tuō

1/1

bā tuō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scam girl
(2) woman who lures men to an exorbitantly priced bar 酒吧[jiu3 ba1]