Có 1 kết quả:

hán wèi juàn yǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

fine, lasting flavor (of literature)