Có 1 kết quả:

hán shāng jǔ zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

permeated with beautiful music (idiom)