Có 1 kết quả:

hán gòu rěn rǔ

1/1

hán gòu rěn rǔ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to bear shame and humiliation (idiom)