Có 1 kết quả:

hán yì

1/1

hán yì

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ý nghĩa ẩn chứa

Từ điển Trung-Anh

meaning

Một số bài thơ có sử dụng