Có 1 kết quả:

hán qì

1/1

hán qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

containing air