Có 1 kết quả:

hán shā liàng

1/1

hán shā liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sand content
(2) quantity of sediment (carried by a river)