Có 1 kết quả:

hán yóu yán

1/1

hán yóu yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

oil bearing rock