Có 1 kết quả:

hán hùn

1/1

hán hùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vague
(2) unclear
(3) ambiguous