Có 1 kết quả:

hán lín

1/1

hán lín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

phosphoric