Có 1 kết quả:

hán tàn

1/1

hán tàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

carbonic