Có 1 kết quả:

hán hú bù qīng

1/1

hán hú bù qīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unclear
(2) indistinct
(3) ambiguous