Có 1 kết quả:

hán xiū cǎo

1/1

hán xiū cǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mimosa
(2) sensitive plant (that closes its leaves when touched)