Có 1 kết quả:

hán bāo

1/1

hán bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a plant) to be in bud