Có 1 kết quả:

hán liàng

1/1

hán liàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hàm lượng, thành phần

Từ điển Trung-Anh

(1) content
(2) quantity contained