Có 1 kết quả:

hán jīn

1/1

hán jīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) metal bearing (ore)
(2) gold bearing