Có 1 kết quả:

hán gài

1/1

hán gài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

containing calcium