Có 1 kết quả:

tīng wén

1/1

tīng wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to listen
(2) to hear what sb says
(3) news one has heard