Có 1 kết quả:

qǐ fā shì

1/1

qǐ fā shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

heuristic