Có 1 kết quả:

qǐ dí

1/1

qǐ dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to edify
(2) enlightenment