Có 1 kết quả:

xī chén qì

1/1

xī chén qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vacuum cleaner
(2) dust catcher