Có 1 kết quả:

chuī gān

1/1

chuī gān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to blow-dry

Một số bài thơ có sử dụng