Có 1 kết quả:

chuī shào

1/1

chuī shào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blow a whistle
(2) to whistle