Có 1 kết quả:

chuī zòu

1/1

chuī zòu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to play (wind instruments)