Có 1 kết quả:

chuī kǒng

1/1

chuī kǒng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(of a musical instrument) blow hole