Có 1 kết quả:

chuī léi

1/1

chuī léi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to talk big
(2) to boast