Có 1 kết quả:

chuī huī

1/1

chuī huī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to blow away dust