Có 1 kết quả:

chuī xī

1/1

chuī xī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to blow out (a flame)