Có 1 kết quả:

chuī niú pí

1/1

chuī niú pí

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to boast
(2) to talk big