Có 1 kết quả:

chuī kāng jiàn mǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) instant results
(2) lit. blow the husk and see the rice