Có 1 kết quả:

chuī zhàng

1/1

chuī zhàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to blow up
(2) to inflate