Có 1 kết quả:

chuī xí

1/1

chuī xí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) storm struck
(2) to attack (of wind)