Có 1 kết quả:

chuī gǔ shǒu

1/1

chuī gǔ shǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (old) musicians at a wedding cortege or funeral procession
(2) (fig.) trumpeter of sb's praises
(3) booster