Có 1 kết quả:

wěn bié

1/1

wěn bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to kiss goodbye