Có 1 kết quả:

wěn hén

1/1

wěn hén

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hickey
(2) love bite