Có 1 kết quả:

wěn bù

1/1

wěn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

snout