Có 1 kết quả:

dāi zi

1/1

dāi zi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fool
(2) sucker