Có 1 kết quả:

dāi guā

1/1

dāi guā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) idiot
(2) fool