Có 1 kết quả:

gào yī duàn luò

1/1

gào yī duàn luò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to come to the end of a phase (idiom)