Có 1 kết quả:

gào bié

1/1

gào bié

phồn thể

Từ điển phổ thông

cáo biệt, cáo từ, từ biệt

Từ điển Trung-Anh

(1) to leave
(2) to bid farewell to
(3) to say good-bye to

Một số bài thơ có sử dụng