Có 1 kết quả:

gào fā

1/1

gào fā

giản thể

Từ điển phổ thông

cáo giác, mách

Từ điển Trung-Anh

(1) to lodge an accusation
(2) accusation (law)