Có 1 kết quả:

gào mì zhě

1/1

gào mì zhě

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) tell-tale
(2) informer (esp. to police)
(3) whistleblower
(4) grass